Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:   VLAAMSE BEROEPSVERENIGING VAN DIETISTEN    

 • Alias:   VBVD
 • Adres: Leuvensesteenweg 643, bus 6, 1930 Nossegem     
 • Statuut: VZW
 • KBO-nummer: BE 0883.519.946
 • Algemeen telefoonnummer: 02/380 80 98
 • Algemeen e-mailadres: info@vbvd.be
 • Website: www.vbvd.be 

VBVD verwerkt alle persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Het uitgangspunt van de privacy-policy is dat we transparant zijn over wat we met je gegevens doen. Wij willen zorgzaam omgaan met jouw gegevens en zullen deze enkel gebruiken in overeenstemming met de Europese privacywet van 30 juli 2018 ter bescherming van persoonsgegevens

Voor informatie, vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid, kan je ons contacteren via e-mail naar info@vbvd.be.

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte(EER). Er vindt geen verwerking plaats van jouw persoonsgegevens buiten de EER.

Verwerkingsdoeleinden

VBVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van activiteiten die verbonden zijn aan jouw lidmaatschap, abonnement of een andere overeenkomst (deelname evenement, Week van de Diëtist…)
 • Het afhandelen van betalingen en facturatie.
 • Om jou te informeren over nieuwe diensten en activiteiten, wetgeving …
 • Om jouw vraag om informatie te beantwoorden
 • Voor het uitzetten van enquêtes en evaluaties
 • Het verzenden van (digitale) nieuwsbrieven, het tijdschrift Voeding en Diëtetiek en artikelen (stalen, logo VBVD…)
 • Het aanbieden van opleidingen en andere activiteiten
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht, boekhouding
 • Om eventuele klachten correct te behandelen
   

Van onze klanten en leden verzamelen we alleen persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon), gegevens van opleiding en beroep, en financiële gegevens die noodzakelijk zijn voor deze verwerkingsdoeleinden. Deze gegevens worden ons vrijwillig verstrekt door de betrokkenen.

De praktijkgegevens van zelfstandige diëtisten worden uitsluitend op hun eigen verzoek op de website geplaatst in de rubriek ‘vind een diëtist’. De gegevens die je wenst te delen geef je door via formulieren op de website. Je kan deze gegevens op elk moment laten wijzigen of wissen via een specifiek formulier of via info@vbvd.be 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

VBVD beroept zich op volgende rechtsgronden:

 • Noodzaak: De verwerking van jouw persoonsgegevens is voor de VBVD noodzakelijk om de lidmaatschapsrechten en –verplichtingen, uit te kunnen voeren.
 • Gerechtvaardigde belangen van de VBVD en haar leden, voornamelijk om de kwaliteit van de diensten en opleidingen te verbeteren, of te garanderen.
 • Toestemming: Voor alle verwerkingen die niet opgenomen zijn in dit privacy beleid vragen we jouw toestemming door een afzonderlijke clausule op onze inschrijvingsformulieren.

Overmaken aan derden

    Verwerkers: 

We verstrekken jouw gegevens aan bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maakt VBVD voornamelijk gebruik van software voor ledenadministratie via een gespecialiseerde firma, een ICT-organisatie voor onderhoud en beheer van de website, en een accountant. Met deze bedrijven, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De VBVD blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

    Partners en sponsors:

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met onze partners en sponsors, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming. Daarvoor plaatsen we aparte clausules op onze documenten bij inschrijving voor een evenement of activiteit, die je al dan niet kan aanvinken.

Praktijkgegevens (terug te vinden onder ‘vind een diëtist') die vrijwillig door zelfstandige diëtisten op onze website staan kunnen worden doorgegeven aan onze partners of sponsors.  Dit laat hen toe deze leden rechtstreeks te contacteren om hun producten, promoties, en tools voor te stellen. Wij doen dit vanuit het gerechtvaardigd belang van VBVD om te ondernemen.

Voor zover derde partijen informatie van onze leden en klanten ontvangen, doen ze dit volgens een schriftelijke overeenkomst of een contract, en nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat je informatie alleen wordt gebruikt voor het beschreven doel.

Als je niet wenst dat jouw praktijkgegevens gedeeld worden met commerciële sponsors en partners, kan je je op elk moment hiertegen verzetten door contact op te nemen met de coördinatoren via info@vbvd.be. Zij zullen de ontvangst bevestigen via e-mail, en de nodige maatregelen nemen opdat jouw gegevens niet meer worden gedeeld met deze bedrijven (zie verder ‘rechten met betrekking verwerking van persoonsgegevens’). Ook kan je jouw praktijkgegevens op elk moment laten wissen via het daarvoor bestemde formulier op de website.

    Lidmaatschap: 

VBVD leden zijn automatisch lid van de Europese (EFAD) en de Internationale (ICDA) diëtistenvereniging. Deze verenigingen ontvangen via VBVD geen persoonsgegevens van onze leden.
 

Beveiliging van de persoonsgegevens

VBVD hanteert zowel operationele als technische maatregelen om op een veilige manier om te gaan met jouw persoonsgegevens. De procedure wordt uitvoerig beschreven in ons ‘Register voor Verwerkingsactiviteiten’.  Al onze medewerkers worden geïnformeerd over de te volgen maatregelen.

Wanneer er desondanks een inbreuk zou plaatsvinden, waardoor je gegevens op onrechtmatige manier tentoongesteld worden aan derden, zullen wij je hier per email over informeren. Wij volgen hierbij de wettelijke procedure voor het omgaan met datalekken.

Bewaarperiode

De VBVD zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, of op basis van de wetgeving is vereist.

Voor financiële gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. De identificatiegegevens van klanten en leden worden maximaal 10 jaar bewaard. Je kan zelf op elk moment vragen om jouw gegevens te wissen (zie rechten).

Rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens

Het aanmaken of wijzigen van jouw account en praktijkgegevens op de VBVD-website verloopt via een aanvraagformulier op de website en kan op dit ogenblik enkel door de medewerkers van de VBVD gebeuren. Als je zelf bepaalde gegevens niet wenst door te geven, is het mogelijk dat niet al onze diensten naar behoren uitgevoerd kunnen worden.

Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Bovendien heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Als je niet wenst dat jouw contactgegevens gedeeld worden met commerciële sponsors en partners, kan je je op elk moment hiertegen verzetten (zie p.2 ‘partners en sponsors)

Als wij jouw gegevens verwerken op basis van toestemming dan heb je te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebbenplaats gevonden blijven dus rechtmatig.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om contact op te nemen met de coördinatoren en/of een e-mail te verzenden naar info@vbvd.be. Een bewijs van jouw identiteit is hiervoor eveneens noodzakelijk.

Het uitoefenen van de rechten is voor jou in principe kosteloos, tenzij misbruik wordt aangetoond.

De VBVD verbindt er zich toe binnen de 30 werkdagen na ontvangst van je verzoek hieraan een gevolg te geven.  We kunnen verzoeken weigeren als deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Identificatie

De VBVD kan bij alle vragen om nader bewijs van jouw identiteit vragen. Dit om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Klachten

De VBVD wil jouw gegevens optimaal beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je van mening bent dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan vragen we je om in eerste instantie met ons contact op te nemen. Op die manier kunnen we het risico analyseren en de nodige stappen ondernemen om jouw privacy te beschermen.

Mocht je ondanks onze inspanningen toch een klacht hebben dan bestaat de mogelijkheid om die in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacy policy kan bijgewerkt worden als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden.

De VBVD raadt je aan om deze regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en de datum van de meest recente wijzigingen te controleren.

Deze privacy policy werd voor het laatst bijgewerkt op 26/10/2020.


 

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van de VBVD

Bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan de VBVD haar dienstverlening verder optimaliseren.

Disclaimer

Deze website is eigendom van de Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten

Onze contactgegevens vind je bovenaan terug (p1)

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de VBVD.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VBVD levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal VBVD de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VBVD kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze website.

Als je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan je ons contacteren via e-mail naar info@vbvd.be

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

VBVD geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

VBVD kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VBVD verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.