Terug

Reclame

Wetgeving:

Als diëtist mogen we geen reclame maken. In maart 2019 werd het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, in de volksmond 'sokkelwet' genoemd, goedgekeurd.  Op 14 mei 2022 verscheen dit in het Staatsblad. Deze wet trad in werking op 1 juli 2022. Volgens de sokkelwetgeving is “Reclame maken verboden”. De volledige wettekst is terug te vinden op onze website bij kwaliteitswet.  De sokkelwet is een lijvige tekst. Hieronder relevant stukje van de wet:

Hoofdstuk 3 Afdeling 9 Praktijkinformatie
Art. 31 § 1. De gezondheidszorgbeoefenaar mag praktijkinformatie aan het publiek kenbaar maken. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder praktijkinformatie verstaan iedere vorm van mededeling die rechtstreeks en specifiek, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, tot doel heeft een gezondheidszorgbeoefenaar te laten kennen of informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk.

§ 2. De gezondheidszorgbeoefenaar mag praktijkinformatie enkel aan het publiek kenbaar maken mits de hierna volgende voorwaarden worden nageleefd: 

 • 1° de praktijkinformatie moet waarheidsgetrouw, objectief, relevant en verifieerbaar zijn en ze moet wetenschappelijk onderbouwd zijn; 
 • 2° de praktijkinformatie mag niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen noch mag ze de ronseling van patiënten tot doel hebben. De praktijkinformatie vermeldt de bijzondere beroepstitel(s) waarover de gezondheidszorgbeoefenaar beschikt. Deze bepaling sluit niet uit dat de gezondheidszorgbeoefenaar ook kan informeren over bepaalde opleidingen waarvoor geen bijzondere beroepstitel bestaat.

   

Wat wil dat concreet zeggen voor ons als diëtist?:

 • Praktijkvoering kan enkel aan publiek kenbaar gemaakt worden.
 • De praktijkinformatie moet waarheidsgetrouw, objectief, relevant en verifieerbaar zijn en ze moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn.
 • De praktijkinformatie mag niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen noch mag ze de ronseling van patiënten tot doel hebben.
 • Enkel informatie zonder enig ‘patiënten wervend’ / ‘klanten jagend’ doel is toegelaten. 
 • Dus voorwaarde ‘geen ronseling tot doel’ komt neer op een algemeen en absoluut reclameverbod.
 • De praktijkinformatie vermeldt bijzondere beroepstitels en kan informeren over bepaalde opleidingen waarvoor geen bijzondere beroepstitel bestaat. Deze voorwaarden voor het bekend maken van praktijkinformatie zijn algemeen geformuleerd en moeten door de gezondheidszorgbeoefenaar worden nageleefd ongeacht de plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen. 
 • Dit betekent bijvoorbeeld ook dat bij gebruikmaking van sociale media de gezondheidszorgbeoefenaar de vastgestelde principes moet naleven. Zowel de verwoording als de vormgeving van de praktijkinformatie moeten bovendien voldoen aan de voorwaarden.
 • Op jouw website kun je wel filmpjes zetten over hetgeen de diëtist doet. Er staat ook een filmpje hierover op de VBVD website. Dat is geen probleem.
 • Je kunt een Facebookpagina openen waar je reactie op vragen geeft. Maar sec reclame maken is niet toegestaan.
 • Tijdens de Diëtistenbeurs in 2020 hebben we een lezing laten geven over de Kwaliteitswet door Prof Tom Goffin en reclame maken kwam aan bod. Je mag bijv. niet met een groep gaan lopen met jouw praktijk op de shirts. Je mag officieel als zorgverlener ook geen reclame op je auto zetten ook al doen sommigen dat 
   
 • Er zijn een aantal zaken die gratis zijn om je bekend te maken als diëtist. 
  Je kan een afspraak maken bij zorgverleners waar je mee wil samenwerken bijv. de huisartsen, kinesisten, beweegcoaches  (of psychologen) en bij hen na je gesprek je kaartje achterlaten.
 • Belangrijk is dat je ook terug rapporteert naar hen als ze patiënten hebben doorgestuurd zodat ze zien wat je doet en wat er met de doorgestuurde patiënt gebeurt. 
 • Je kunt ook nadenken over het samenwerken via een groepspraktijk. 
 • Je kunt wijzen op de website van de VBVD waar ook jouw praktijk onder ‘Vind een dietist’ te vinden is. 
 • En via de ELZ regio waar je werkt kun je bekendheid krijgen door je aan te melden bij de ELZ regio en verder is deelname aan de diëtistenkring die er bestaat belangrijk of als die nog niet bestaat die op richten. Dikwijls wordt er ook een website vanuit die diëtistenkringen voor de ELZ regio opgericht waar de deelnemende diëtisten op te vinden zijn. Nathalie De Jonge kan je daar meer over vertellen. kringcoordinator@vbvd.be 
 • Vergeet je niet in te schrijven op de Vlaamse Sociale Kaart.
 • Verder komt er nog een oproep van de Federale overheid om je in te schrijven in het Praktijkregister. Dat wordt ook verplicht. Je moet die gegevens ook up to date houden. 

Conclusie: Klanten ronselen mag niet. Kenbaar maken dat je bestaat mag wel.
Enkele voorbeelden van wat niet kan:

 • Op Instagram posten dat je met een bepaalde behandeling steeds resultaat boekt
 • Een korting geven of een consultatie gratis aanbieden
 • Op Facebook plaatsen dat jij in tien consultaties de cliënt sowieso geholpen hebt